Informacja o zasadach oddawania odpadów BIO

6 października, 2020

W jakich kolorach worków należy oddawać odpady biodegradowalne na terenie Gminy Zabierzów?

Z uwagi na zbliżający się okres jesienny, gdzie odpadów biodegradowalnych w tym liści i gałęzi jest najwięcej Urząd Gminy Zabierzów przypomina wszystkim mieszkańcom, że odpady BIO należy oddawać w workach koloru brązowego o pojemności 120l.

W przypadku gdy ilość worków, otrzymanych w ramach opłaty jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości winien zakupić worki na wolnym rynku.

Oddanie odpadów BIO w workach innego koloru, może wiązać się z problemem z ich odbiorem sprzed posesji.

Odpowiadając na najczęstsze pytanie: Dlaczego muszę kupować worki, skoro uiszczam opłatę za śmieci?

Powyższe wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) który stanowi: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, (…) chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, Rada Gminy Zabierzów zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22.07.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów, zmienionego Uchwałami Rady Gminy Zabierzów Nr XXIII/252/16 z dnia 25.11.2016r. i Nr XXXVII/367/17 z dnia 30.11.2017r, tylko w części zwolniła właścicieli nieruchomości z obowiązku wyposażania nieruchomości w worki na odpady, wyposażając właścicieli nieruchomości w podstawową liczbę worków tj. 1 komplet worków na 4 osoby zamieszkałe na nieruchomości – wskazane w deklaracji.

Od nowego roku będą zmiany, co do ilości otrzymywanych worków na odpady.

Jako, że do tut. Urzędu spływają bardzo liczne sygnały o zbyt małej ilości otrzymywanych worków, wsłuchując się w głos mieszkańców informujemy, że od 31.12.2020r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów wprowadzony Uchwałą Nr XIII/199/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.05.2020r. oraz Uchwała nr XVIII/200/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.05.2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: obowiązek wyposażenia nieruchomości w  worki do segregacji odpadów (tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła, odpadów biodegradowalnych) przejmie gmina, przy czym worki dostarczane będą na wymianę z zastrzeżeniem, iż właściciel otrzyma nie więcej niż dwa worki koloru: żółtego dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; niebieskiego dla papieru; zielonego dla szkła; brązowego dla odpadów biodegradowalnych; oraz dodatkowo po dwa worki każdego koloru na każde rozpoczęte 4 osoby powyżej 4 osób zamieszkałe na tej nieruchomości. Od dnia 31.12.2020r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku, którzy zadeklarują kompostowanie w składanej deklaracji, nie otrzymają worków na bioodpady.