Informacja w sprawie wykonywania ocen energetycznych we własnym zakresie w programie PGN

13 sierpnia, 2021

Na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazujemy stanowisko w sprawie wykonywania ocen energetycznych we własnym zakresie.

Oceny energetyczne mogą być wykonane przez mieszkańców we własnym zakresie, na koszt mieszkańca (nie będzie to refundowane ze środków Województwa Małopolskiego), pod warunkiem, że zachowany będzie standard oceny energetycznej określony w zamówieniu Województwa Małopolskiego (w tym w szczególności: sposób realizacji oceny i forma prezentacji wyników będzie tożsama z wypracowanymi przez Województwo Małopolskie). Wydatek poniesiony przez mieszkańca jest niekwalifikowalny w ramach projektu.

Link do zamówienia Województwa Małopolskiego, w którym załącznik nr 10 to wzór oceny energetycznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1895047,wykonanie-ocen-energetycznych-budynkow-na-terenie-wojewodztwa-malopolskiego-majacych-na-celu-przygot.html

Nie jest wymagane wykonania oceny/ocen przez Wykonawców, którzy wykonywali oceny energetyczne w ramach zamówień Województwa Małopolskiego, pod warunkiem zachowania standardu oceny energetycznej określonej w zamówieniu Województwa Małopolskiego.

Ocena energetyczna dedykowana projektom realizowanym w ramach Działania 4.4. zawiera  następujące elementy:

  • ankieta (stanowi odrębny dokument w ramach oceny opracowany przez Wykonawcę, do wglądu na wniosek Zamawiającego, Wnioskodawcy lub właściciela),
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
  • określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizujących koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EPH+W) wraz z szacunkowymi kosztami wykonania termomodernizacji,
  • obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego w stanie istniejącym i projektowej mocy nowego źródła ciepła wraz z informacją o konieczności modernizacji instalacji wewnętrznej oraz jej zakresie rzeczowym lub braku konieczności takiej modernizacji,
  • informacja o zadeklarowanym przez właściciela rodzaju nowego paliwa (źródła ciepła),
  • obliczenie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową, jaka może być osiągnięta w budynku po zrealizowaniu projektu w planowanym zakresie tj. zmian w systemie grzewczym w zakresie źródła ciepła i zastosowanego paliwa, instalacji wewnętrznej i tam gdzie jest to wymagane prac termomodernizacyjnych,
  • dokumentacja fotograficzna,
  • oświadczenia właściciela, którego wzór znajduje się w załączniku nr 10 .

Dodatkowo informujemy, że świadectwo charakterystyki energetycznej, którym mogą dysponować niektórzy właściciele budynków nie zawiera wszystkich wymaganych elementów określonych w ocenie energetycznej.

UWAGA: przed wykonaniem oceny energetycznej we własnym zakresie proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem 12 283 07 56 lub osobistą wizytę w Urzędzie Gminy Zabierzów – p. 2.15 w celu potwierdzenia spełnienia pozostałych wymagań programu przez wnioskodawcę.

UWAGA 2: dostarczenie oceny energetycznej nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dopiero po podpisaniu umowy o dotację z Gminą będzie można rozpocząć prace, które będą rozliczane w ramach programu.