Nowe stawki opłaty za śmieci od 1 lutego 2021 r.

4 stycznia, 2021

Od 1 lutego 2021 r.

  1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 35,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

  2. miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – wynosi 70,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

W wyniku obowiązującej od 1 lutego 2021 r. zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Zabierzów otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości tej opłaty, wyliczonej na podstawie danych wykazanych przez właściciela nieruchomości w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej ze zmiany stawki tej opłaty osoby, którym wysokość opłaty określona została przez organ podatkowy w drodze decyzji obowiązani są do złożenia nowej deklaracji oraz ustalenia w niej wysokości opłaty według nowych stawek.

Obowiązane do złożenia nowych deklaracji są również osoby, które chcą skorzystać z wprowadzonych częściowych zwolnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Zabierzów działając na podstawie art. 6k ust 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) od 1 stycznia 2021 r. wprowadziła tzw. zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach oraz zwolnienie dla osób których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

Treść zwolnień:

– „Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”

„Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).”

Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady wynosi 3 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Natomiast drugie zwolnienie tzw. zwolnienie dla osób z niskim dochodem, przysługuje w wysokości 17,00 zł miesięcznie – za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

Więcej informacji na temat wprowadzonych zwolnień – [TUTAJ] lub telefonicznie.

 

Podstawa prawna:  uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr XXII/242/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty

Podstawa prawna: § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602)