Nowe wzory deklaracji „śmieciowych” obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

30 grudnia, 2020

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji spowodowana jest wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 r. częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje na nowym wzorze składać można już od 1 stycznia 2021 r. Dotyczy to również przypadku, gdy po spełnieniu odpowiednich przesłanek właściciel nieruchomości zechce skorzystać ze zwolnień od opłaty.

Nowy druk deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. dostępny jest w linku: http://srodowisko.zabierzow.org.pl/content/uploads/2021/01/deklaracja-1-bez-stawek.pdf 

Druk dostępny jest również na platformie e-PUAP.

UWAGA: Deklarację na nowym wzorze składa się tylko w sytuacji, gdy po 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy dane stanowiące podstawę ustalenia wysokości opłaty, czyli nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zwolnienie z tyt. kompostowania bioodpadów itp.). Nie ma obowiązku składania deklaracji w przypadku, gdy ww. dane nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XXIII/252/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 8526)