Nowy cennik za wywóz śmieci

9 maja, 2019

Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w kasie urzędu, na przyporządkowany indywidualnie każdemu zobowiązanemu numer rachunku bankowego lub u inkasenta. Wpłat dokonywać należy bez uprzedniego wezwania, w wysokości ustalonej przez właścicieli nieruchomości w złożonych deklaracjach. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek dotyczy tj. :

  • – za sierpień 16 września 2019 r.*
  • – za wrzesień 15 października 2019 r.
  • – za październik 15 listopada 2019 r.
  • – za listopad 16 grudnia 2019 r.*
  • – za grudzień 15 stycznia 2020 r.

W styczniu, lutym i marcu 2019 roku termin płatności jak i wysokość opłat za segregację odpadów komunalnych, nie uległa zmianie. Nowa opłata jest w mocy dopiero od 1 kwietnia 2019 r. przy czym opłata za pierwsze 3 miesiące pozostaje na wcześniejszych zasadach dotyczących opłat.

* Jeśli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (tj. w 2019 r. płatność za miesiąc: maj do 17 czerwca, za lipiec do 16 sierpnia, za sierpień do 16 września i za listopad do 16 grudnia).

 

Informujemy że 31 stycznia 2019 roku Rada Gminy Zabierzów uchwaliła nową wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • w przypadku selektywnej zbiórki odpadów: 16 zł miesięcznie za osobę;
  • w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów: 38 zł miesięcznie za osobę:

W wyniku obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r. zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Zabierzów otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości tej opłaty, wyliczonej na podstawie danych wykazanych przez właściciela nieruchomości w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed 15 maja 2019 roku, czyli przed terminem płatności za miesiąc kwiecień, za który obowiązują już nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.