Problem z odbiorem odpadów komunalnych, a wjazd śmieciarki na teren prywatny. Gdzie wystawiać odpady komunalne?

13 października, 2020

Z uwagi na postępującą zabudowę mieszkaniową w Gminie Zabierzów, przy której powstają wydzielone działki drogowe – dojazdowe do budynków, stanowiące w zdecydowanej większości własność prywatną mieszkańców osiedli, zespołów budynków, zwartej zabudowy mieszkaniowej, uwidaczniają się problemy związane z odbiorem odpadów komunalnych spod tych posesji.

Urząd Gminy Zabierzów wyjaśnia, że zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem własności i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów, Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w ustalonych harmonogramem terminach odbioru odpadów, wystawiają odpady do odbioru:

  • na terenie nieruchomości w celu umożliwienia odbioru odpadów pojemniki na odpady należy udostępnić w miejscu o wyodrębnionym dostępie dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości,
  • jeżeli nie ma możliwości dostępu do miejsca gromadzenia odpadów z drogi publicznej, pojemnik należy udostępnić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości,
  • dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach za zgodą i wiedzą właściciela nieruchomości.

Taką zgodę, najlepiej w formie pisemnej, podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli działki prywatnej, kieruje się do firmy odbierającej odpady komunalne, zgodnie z zasadami prawa cywilnego.

Firma odbierająca odpady komunalne pomimo pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli działki dojazdowej może nie wyrazić zgody na wjazd na taką posesję, z uwagi np. na zbyt słabą podbudowę drogi, możliwość uszkodzenia wysoko usytuowanej infrastruktury technicznej (sieci wod.-kan., gaz) lub brak miejsca do manewrowania samochodem ciężarowym. Należy pamiętać, że wypełniona śmieciarka może ważyć nawet 30 ton.

Nie ma takiego przepisu prawa, aby Urząd Gminy (Zamawiający­) zobowiązał Firmę odbierającą odpady komunalne (Wykonawcę) do wjazdu na teren prywatnej działki.

Natomiast równocześnie zaznaczamy, że Urząd Gminy (Zamawiający) w żaden sposób nie ogranicza prawa do oddawania odpadów. Odbierane są wszystkie odpady od właścicieli nieruchomości, które są wystawiane w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów.

Odpowiadając na najczęstsze pytanie: Gdzie zatem należy wystawiać odpady np. w zwartych zabudowach mieszkaniowych?

W przypadku gdy droga wjazdowa stanowi współwłasność wszystkich mieszkańców zwartej zabudowy mieszkaniowej i wystosowane do firmy pismo – zgoda na wjazd nie przyniosła efektu, wszyscy właściciele takiej zabudowy mieszkaniowej winni solidarnie wygospodarować miejsce dostępne od drogi publicznej do odbioru odpadów komunalnych. Jak pokazuje praktyka najskuteczniejszym rozwiązaniem jest budowa altany śmietnikowej z boksami (opisanymi numerami posesji) na pojemniki i worki na odpady. W przypadku braku miejsca zastosowanie znajduje zapis Regulaminu – jeżeli nie ma możliwości dostępu do miejsca gromadzenia odpadów z drogi publicznej, pojemnik należy udostępnić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, przy czym odpady należy wystawić w sposób identyfikujący odpady z danej nieruchomości.