UWAGA WAŻNE! Darmowa ziemia może słono kosztować.

16 sierpnia, 2021

UWAGA WAŻNE!

Dotyczy nadsypywania działek na terenie Gminy Zabierzów.

Szanowni Mieszkańcy

W ogłoszeniach prasowych, czy internetowych spotykamy się z hasłami: „oddam ziemię”, „ziemia za darmo – oddam”. Poniższym tekstem Urząd Gminy chciałby przybliżyć mieszkańcom problem, jaki powstaje w przypadku przyjmowania odpadów od firm zajmujących się „oddawaniem” ziemi, zwłaszcza mając w  świadomości, że w najbliższej przyszłości będziemy świadkami jednej z większych inwestycji, tj. budowy obwodnicy Zabierzowa.

Urząd Gminy Zabierzów, wobec ujawnianych coraz częstszych nielegalnych procederów nadsypywania działek prywatnych na terenie Gminy Zabierzów oraz wobec licznych pytań o zgodę na nadsypanie działki informuje, że obecnie obowiązuje szereg przepisów prawa, które zakazują tego rodzaju inwestycji, a chęć realizowania takiej inwestycji należy gruntownie przeanalizować.

Ziemia i gruz są odpadami.

Ziemia pochodząca z inwestycji przemieszczona poza teren tej inwestycji stanowi odpad.
W rozumieniu treści art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2021r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się w odniesieniu do: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

Gruz budowlany (betonowy, ceglany, ceramiczny) stanowi odpad w rozumieniu przepisów ww. ustawy o odpadach. Odpadem w myśl przepisu art. 3 ust.1 pkt. 6  ww. ustawy jest bowiem każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Ile odpadów można zatem przywieźć na swoją działkę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tylko niektóre rodzaje odpadów mogą być wykorzystywane przez osoby fizyczne i to tylko w granicach norm wyznaczonych obecnie przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016r. poz. 93).

Według załącznika do ww. Rozporządzenia, istnieje możliwość wykorzystania przez osoby fizyczne:

  • gleby i ziemi, w tym kamieni (kod: 170504) – do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego; dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to: 0,2 Mg/m2 (tj. 200kg/m2 – tj. do ok. 15cm) utwardzanej powierzchni – zgodnie z pozycją 40 listy ww. załącznika;
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 , kod: 170107 – do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa Wodnego i prawa budowlanego; dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to: 0,2 Mg/m2 (tj. 200kg/m2 – tj. do ok. 15cm) utwardzanej powierzchni – zgodnie z pozycją 30 listy ww. załącznika.

Jak zawsze jest jakieś ALE.

Powyższą ilość odpadów można przywieźć na teren swojej posesji w przypadku prowadzenia inwestycji utwardzania terenu, związanego z procesem inwestycyjnym.

Przez utwardzenie terenu, o którym mowa w wyżej wymienionym Rozporządzeniu Ministra Środowiska należy rozmieć np. utwardzenie dojazdu do działki budowlanej, powierzchni terenu pod miejsce postojowe, garaż blaszak, itp.

Podniesienie poziomu terenu w celu zapobiegania spływaniu wód gruntowych na teren działki, wyrównanie nierówności terenowych, pozbycie się zastoisk wodnych i zabagnień, lub w celu dowiązania się poziomem do działki sąsiedniej, jest działaniem wykraczającym poza dopuszczone ramy prawne ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska i w takich przypadkach nie można przyjmować żadnych odpadów.

Na jakich obszarach są zakazy utwardzania, przyjmowania, wysypywania, gromadzenia odpadów, zmiany ukształtowania terenu.

  1. Na wyznaczonych terenach wskazanych w Uchwałach Rady Gminy Zabierzów w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Zabierzów. Można to sprawdzić na stronie: https://sip.gison.pl/zabierzow
  2. Na całości terenu Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, zgodnie z  Uchwałą Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
  3. Na całości terenu Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Uchwała
    Nr VII/64/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
  4. Na terenach rolnych zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U.
    z 2021r. poz. 1326).

Wobec przytoczonych wyżej przepisów okazuje się, że tylko na terenie ok. 10-12% Gminy właściciele nieruchomości mogą przyjmować odpady zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
Na pozostałym obszarze ok. 88-90% Gminy Zabierzów obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów lub jakiejkolwiek innej zmiany naturalnego ukształtowania terenu.

Urząd Gminy Zabierzów zwraca uwagę właścicielom nieruchomości na konieczność gruntownej analizy czy istnieje możliwość nadsypywania terenów działek.

Konsekwencje związane z podniesieniem działki.

W przypadku zgłoszenia do tut. Urzędu niezgodnego z ww. przepisami prawa składowania lub magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym Wójt Gminy Zabierzów, działając wg właściwości rzeczowej i miejscowej, zobowiązany jest nakazać posiadaczowi tych odpadów,
ich usunięcie – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o odpadach, przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Przez władającego powierzchnią ziemi – zgodnie z art. 3 pkt. 44 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) – rozumie się właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

Konsekwencje takiej decyzji mogą być niejednokrotnie zdumiewająco wysokie.

Natomiast wykonanie ww. decyzji następuje tylko poprzez załadunek składowanych odpadów, na środki transportu i ich przetransportowanie do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) tego rodzaju odpadów, prowadzonego przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie właściwego organu, zgodnie z ustawą o odpadach – z którym to podmiotem posiadacz odpadów winien zawrzeć stosowną umowę. Potwierdzeniem usunięcia odpadów z danej działki są każdorazowo karty przekazania odpadów do ww. uprawnionego miejsca.

UWAGA! Urząd Gminy Zabierzów nie jest organem właściwym do wydawania zgód i decyzji w zakresie podniesienia terenu działki. Jedynymi dokumentami na podstawie których można realizować inwestycje (w tym koniecznych do realizacji inwestycji prac ziemnych) są zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333
ze zm.) Realizacją wniosków w powyższym zakresie na terenie Gminy Zabierzów zajmuje się
Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.