WAŻNE! Dotyczy obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych.

25 września, 2019

Wraz ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 września 2019  r. wszedł w życie powszechny obowiązek selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych. Oznacza to, że każdy obywatel ma obowiązek gromadzić i oddawać odpady posegregowane według ogólnych zasad w podziale na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło odpady komunalne wielomateriałowe oraz bioodpady.
 
W związku z powyższym Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. oddawali odpady tylko zmieszane oraz Właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji, iż zbierane przez nich odpady oddawane będą jako „zmieszane odpady komunalne”, zobowiązani są do:
  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów, poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji),
  • złożenia w Urzędzie Gminy Zabierzów nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie w niej opłaty we właściwej wysokości  według obowiązującej miesięcznej stawki opłaty wynoszącej 16,00 zł od osoby, ustalonej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady gromadzone i oddawane są w sposób selektywny. 

Druki deklaracji dostępne są tutaj.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Wymiaru i Rozliczania Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, pod nr tel. 12 283-07-54 lub 12 283-07-58.