ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

21 listopada, 2019

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia, że Rada Gminy Zabierzów w dniu 30 października 2019 roku podjęła uchwałę Nr XII/132/2019 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 7705) zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2020 roku:

  1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 23,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  2. miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 46,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest nie tylko ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ale również z założeniami wynikającymi z ustawowy dotyczącymi samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt Gminy Zabierzów w najbliższym czasie wystosuje do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zawiadomienia ze zmienioną wysokością opłaty – wyliczoną jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji. Opłatę uiszcza się wówczas do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Jednocześnie zawiadomienie to stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacania w obowiązujących terminach należnych kwot opłat lub wpłacania ich w niepełnej wysokości.

Wójt nie jest obowiązany zawiadamiać o nowej wysokości opłaty właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć nową deklarację, ustalając w niej wysokość opłaty z zastosowaniem zmienionych stawek. Deklarację winni złożyć również właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób nieselektywny (nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.), zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).