Zmiana terminów płatności i częstotliwość opłaty za gospodor. odp. komunalnymi

20 marca, 2019

MiesiącTermin płatności
Styczeń
Lutydo 15 marca 2019 r.*
Marzec
Kwiecieńdo 15 maja 2019 r.
Majdo 17 czerwca 2019 r.
Czerwiecdo 15 lipca 2019 r.
Lipiecdo 16 sierpnia 2019 r.
Sierpieńdo 16 września 2019 r.
Wrzesieńdo 15 października 2019 r.
Październikdo 15 listopada 2019 r.
Listopaddo 16 grudnia 2019 r.
Grudzieńdo 15 stycznia 2020 r.

Uwaga oplata uiszczana według dotychczasowych zasad (tj. stawek obowiązujących do 31.03.2019r.)

 

W związku z mającymi nastąpić od 1 kwietnia 2019r. zmianami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy że:

 

  • Na terenie gminy Zabierzów nie uległ zmianie termin płatności oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2019 r. Opłatę za ww. miesiące uiszczają państwo w dotychczasowej wysokości w terminie do dnia 15 marca 2019r.

 

  • W wyniku obowiązującej od 1 kwietnia 2019r. zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Zabierzów otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości tej opłaty, wyliczonej na podstawie danych wykazanych przez właściciela nieruchomości w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  • Powyższe zawiadomienie zostaną doręczone przed 15 maja 2019 roku, czyli przed terminem płatności za miesiąc kwiecień, który obowiązują już nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalny

 

  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych – w związku z mającą nastąpić zmiana wysokości opłaty – nie maja obowiązku składania nowych deklaracji.! Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany np. ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość, sposobu  zbierania odpadów ( segregowane/niesegregowane) lub innych danych, w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

  • Zawiadomienia nie otrzymają właściciele nieruchomości , którzy uiszczają opłatę na podstawie wydanej przez Wójta Gminy Zabierzów decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości , który otrzymał ww. decyzje, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  • Od dnia 1 kwietnia 2019 r. opłatę w zmienionej wysokości, uiszczamy bez wezwania – z dołu za każdy miesiąc – do 15 do dnia następnego miesiąca. Pierwszy termin płatności zmienionej wysokości opłaty przypada zatem na dzień 15 maja 2019 r. (za miesiąc kwiecień 2019 r.).

 

  • Wpłat można dokonywać:

 

– w kasie urzędu,

– na otrzymany przez Państwa indywidualny numer rachunku bankowego,

-u inkasentów.

  • W przypadku , gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt wyda dla niego decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

 

Informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela:

 

Zespół ds. Wymiaru i Rozliczania Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Urząd Gminy Zabierzów

Rynek 1

32-080 Zabierzów

Parter, Pokój 0.26

Tel. 12 283 07 58

       12 283 07 54

 

* Podstawa prawna:

1)   uchwała Nr/IV/35/2019 (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2019 r. poz. 1166), na mocy której zmianie uległa wysokość stawek opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,

2)  uchwała Nr/IV/36/2019 (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2019 r. poz. 1167), zmieniająca terminy i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,