Druki i wnioski

Druki dotyczące odpadów

Ikona pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych

Ikona pobierz

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Druki dotyczące pieców PGN

Ikona pobierz

Wniosek o rozliczenie dotacji PGN

Ikona pobierz

Protokół Odbioru PGN

Ikona pobierz

Wzór reklamacji PGN

Ikona pobierz

Upoważnienie PONE - PGN

Ikona pobierz

Deklaracja uczestnictwa w 2020-2021 r.

Ikona pobierz

Wskazówki dla Mieszkańców dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych

Druki dotyczące pieców PONE

Ikona pobierz

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA - etap na rok 2021

Pozostałe wnioski i druki

Ikona pobierz

Przyznanie dotacji w związku z instalacją systemu wykorzystującego alternatywne źródło energii (słoneczne).

Ikona pobierz

WNIOSEK o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabierzów

Ikona pobierz

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia.

Ikona pobierz

Bezpłatny odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych, elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Ikona pobierz

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ikona pobierz

Wydanie karmy opiekunowi kotów wolnożyjących w celu ich dokarmiania.

Ikona pobierz

Wydanie opiekunowi kotów wolnożyjących skierowania w celu zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienia ślepego miotu.

Ikona pobierz

Zezwolenie na prowadzenie zamierzonej hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Ikona pobierz

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.