Druki i wnioski

Druki dotyczące odpadów

DOK –1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - obowiązuje od 1.12.2019

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1.07.2015 do 30.11.2019

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Druki dotyczące pieców PGN

Wniosek o rozliczenie dotacji PGN

Protokół Odbioru PGN

Wzór reklamacji PGN

Upoważnienie PONE - PGN

Deklaracja uczestnictwa w 2020 roku

Wskazówki dla Mieszkańców dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych

Druki dotyczące pieców PONE

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA - etap na rok 2019

Druki dotyczące kolektorów słonecznych, azbestu, zwierząt i innych

WNIOSEK o zawarcie umowy  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne (słoneczne) źródło energii

Przyznanie dotacji w związku z instalacja systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródła energii

WNIOSEK o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabierzów