Druki i wnioski

Druki dotyczące odpadów

Ikona pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych

Ikona pobierz

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Druki dotyczące pieców PGN

Ikona pobierz

Wniosek o rozliczenie dotacji PGN

Ikona pobierz

Protokół Odbioru PGN

Ikona pobierz

Wzór reklamacji PGN

Ikona pobierz

Upoważnienie PONE - PGN

Ikona pobierz

Deklaracja uczestnictwa w 2020-2021 r.

Ikona pobierz

Wskazówki dla Mieszkańców dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych

Druki dotyczące pieców PONE

Ikona pobierz

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA - etap na rok 2020

Druki dotyczące kolektorów słonecznych, azbestu, zwierząt i innych

Ikona pobierz

WNIOSEK o zawarcie umowy  udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne (słoneczne) źródło energii

Ikona pobierz

Przyznanie dotacji w związku z instalacja systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródła energii

Ikona pobierz

WNIOSEK o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zabierzów