Szkodliwy wpływ azbestu na środowisko

Wszelkie prace z wyrobami zawierającymi azbest nie mogą dopuszczać do jego emisji do środowiska. Zabronione jest ponowne wykorzystywanie odpadów, zawierających azbest.

Są to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów. Azbest wykorzystywany był przede wszystkim do produkcji płyt eternitowych do pokrycia dachu. Usuwanie wyrobów azbestowych i wymiana pokryć dachowych powinny zostać ukończone do roku 2032, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Realizację zadań, wynikających z tego programu wspiera finansowo Ministerstwo Gospodarki. Większość działań konkursowych ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniego wsparcia np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, plakatów, poradników.