Ograniczenia w użytkowaniu kotłów, kominków i pieców

Ograniczenia w użytkowaniu kotłów, kominków i pieców na paliwa stałe w Gminie Zabierzów

W województwie małopolskim obowiązują dwie tzw. uchwały antysmogowe:

  1. Dla miasta Krakowa – całkowity zakaz ogrzewania budynków drewnem i węglem,
  2. Dla reszty województwa (w tym Gminy Zabierzów) zgodnie z poniższym opisem:

Zakaz spalania:

-flotokoncentratów i mułów węglowych,

-węgla, którego frakcja o uziarnieniu 0-3 mm stanowi powyżej 15% udziału masowego,

-biomasy (np. drewna) o wilgotności powyżej 20%.

Nowo instalowane kotły C.O na paliwa stałe:

-wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) muszą spełniać wymagania dyrektywy 2009/125/WE – norma ekoprojektu (ecodesign) oraz zapewniać automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących drewno).

Montaż kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają powyższych wymogów jest nielegalny. Przepis ten dotyczy zarówno nowych budynków, jak i budynków, w których wymieniany jest stary system grzewczy.

Terminy wymiany starych kotłów węglowych:

-do 1 stycznia 2023 r. (wszystkie bezklasowe kotły na węgiel, miał, drewno i inne paliwa stałe)

-do 1 stycznia 2027 r. (kotły, które spełniają 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012)

Kotły zainstalowane przed 1 lipca 2017 r., które spełniają 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 mogą być użytkowane bezterminowo.

We wskazanych terminach należy wymienić kocioł węglowy na ekologiczne źródło grzewcze tj. kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub kocioł na węgiel/biomasę z automatycznym podajnikiem paliwa, który spełnia normę ekoprojektu.

Ograniczenia w użytkowaniu kominków, pieców kaflowych, pieców typu koza i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:

-wszystkie nowo instalowane urządzenia muszą spełniać normę ekoprojektu (ecodesign)

-do 1 stycznia 2023 r. należy wymienić dotychczas stosowane kominki, piece i kozy, które nie spełniają norm ekoprojektu (ecodesignu) lub:

  • wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji na poziomie ekoprojektu (np. elektrofiltry) lub:
  • posiadać dokumentacją potwierdzającą sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Lista urządzeń grzewczych na paliwa stałe które spełniają zapisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego znajduje się pod adresem:

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/


UWAGA:

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej na osobie kontrolowanej spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentacji potwierdzającej m. in. klasę kotła na paliwa stałe, klasę kominka i jego sprawność cieplną oraz jakość stosowanego paliwa.

Kontrole są wykonywane zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska przez upoważnionych do tego pracowników urzędu gminy oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zabierzowie. Sankcje związane z udaremnianiem i utrudnianiem przeprowadzenia kontroli (np. niewpuszczenie kontrolujących) zostały zawarte w art. 225 Kodeksu karnego.

PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html