Pomiary jakości powietrza

Pomiary jakości powietrza

Sieć czujników Airly

Rozmowy dotyczące możliwości i warunków stworzenia sieci czujników jakości powietrza w Gminie Zabierzów trwały od listopada 2016 r., a ich finalizacja była możliwa po uchwaleniu budżetu gminy Zabierzów pod koniec stycznia 2017 r.

Gmina Zabierzów zakupiła i zainstalowała 23 pyłomierze – po jednym w każdej miejscowości. W pyłomierze zostały wyposażone w pierwszej kolejności szkoły w Brzeziu, Bolechowicach, Brzoskwini, Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce, Zabierzowie i Zelkowie. Pomiary dostępne są pod adresem: https://airly.eu/map/pl/

Stacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Pod koniec 2018 r. gmina Zabierzów pozyskała od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stację monitoringu jakości powietrza. Stacja została włączona do sieci Państwowego Monitoringu Środowiska, a rok 2019 jest pierwszym pełnym rokiem wykonywania pomiarów. Prowadzone pomiary w oparciu o metody referencyjne pozwalają na dokładne określenie zanieczyszczenia powietrza takimi substancjami jak pyły PM10 i benzo(α)piren.

Wyniki pomiarów stacji GIOŚ w Zabierzowie w 2019 r.

Zmierzona wartość średnioroczna pyłu PM10 wyniosła 38 µg/m3 (norma 40 µg/m3). Liczba przekroczeń średniodobowych (powyżej 50 µg/m3) była mierzona 79 razy (dopuszczalna liczba przekroczeń: 35). Średnie stężenie benzo(α)pirenu wyniosło 5,74 ng/m3 (norma 1 ng/m3).

Wyniki pomiarów stacji GIOŚ w Zabierzowie w 2020 r.

Zmierzona wartość średnioroczna pyłu PM10 wyniosła 33 µg/m3 (norma 40 µg/m3). Liczba przekroczeń średniodobowych (powyżej 50 µg/m3) była mierzona 67 razy (dopuszczalna liczba przekroczeń: 35). Średnie stężenie benzo(α)pirenu wyniosło 6,62 ng/m3 (norma 1 ng/m3).

Pomiary dostępne są pod adresem: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe