PONE – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów (PONE)

Prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) ma na celu poprawienie jakości powietrza poprzez dofinansowanie  trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał, drewno), posiadających możliwość spalania odpadów, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

PONE, etap na rok 2021

W 2019 r. program dotacyjny został przekształcony na program własny Gminy Zabierzów, finansowany ze środków budżetu gminy.

Udzielane jest wsparcie wyłącznie na zakup i montaż kotłów gazowych. W ramach programu PONE nie jest wymagane docieplenie budynku.

Warunkiem niezbędnym otrzymania dotacji jest trwała likwidacja posiadanego/ych palenisk na paliwa stałe. Przed przeprowadzeniem inwestycji głównym źródłem ogrzewania budynku musi zostać stwierdzone palenisko na paliwa stałe.

Dotacja nie jest udzielana na:

  • zakup urządzeń grzewczych w nowych budynkach
  •  wymianę ekologicznych urządzeń grzewczych np. kocioł gazowy  na kocioł gazowy

Dotacja wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 3 tys. zł. W przypadku poniesienia wyższych kosztów dotacja nie ulega podwyższenia i jest wypłacana do wskazanej kwoty maksymalnej.

Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony. Po złożeniu w urzędzie gminy deklaracji uczestnictwa następuje podpisanie umowy o dotację. Wszelkie prace wykonane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!

Rozpatrywanie wniosków wraz z udzielaniem i wypłacaniem dotacji odbywa się w 2021 r.


Gmina Zabierzów

Informacja o programie

Informację dotyczącą programu można uzyskać telefonicznie: 12 283 07 64, 12 283 07 56 lub 502 094 115.

Druki do pobrania

Ikona pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA - etap na rok 2021
Upoważnienie PONE - PGN